Alle berichten door Marlies van Eck

Over Marlies van Eck

mr.dr. Marlies van Eck blogt zo nu en dan over de digitale overheid, het recht, algoritmen en data. Ze werkt bij Hooghiemstra & Partners en Universiteit Leiden.

Hallo, dit is uw verleden! U wilt er misschien niet bij stilstaan, het CBS en de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie wel.

Een van s ’lands grootste dataslurpers is het CBS. Lang voor data zo alom in ons dagelijks leven was, werd er door statistici hard gewerkt aan het meetbaar maken van belangrijke kwesties. Om die rol te kunnen vervullen beheert het CBS data. Veel data. Het CBS heeft binnen de overheid dan ook een datamonopolie en staat van oudsher bekend als betrouwbaar en deskundig als het gaat over het gebruik van persoonsgegevens.

Het probleem met het verwerken van veel data is dat het een zekere mate van afstand creëert. Niet de mens, maar zijn of haar pakketje data maakt het CBS blij. En daar zit het probleem. Want ik kan wel heel anders denken over mijn pakketje data. Wat de overheid belangrijk vindt om te registreren vind ik misschien juist totaal ondergeschikt. Er is altijd een zekere versimpeling van de mens door naar data te kijken. Dat is niet verwerpelijk, soms zelfs zeer nuttig maar je moet je wel altijd realiseren dat je met een versimpeling bezig bent.

Het is menselijk om te vergeten dat je met mensen bezig bent. Daarom zijn er wetten.

Het goede doel: onderzoek naar misstanden in het verleden rond adoptie.

Goede bedoelingen maken niet alles geoorloofd. In dit geval gaat het over het onderzoek naar adoptie. Na berichten over ernstige misstanden in Nederland over adoptiepraktijken is er een commissie ingesteld die daar onderzoek naar doet. Vervolgens heeft de Tweede Kamer ingestemd met een onderzoek naar misstanden bij adopties uit het buitenland.

De commissie onderzoek interlandelijke adoptie koos voor de onderzoeksmethode om het CBS te vragen een geselecteerde populatie uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst en het verwerken van de antwoorden. De uitleg van het CBS staat hier.

Dit is een methode, al kan men zich afvragen of iemand die zelf geadopteerd is iets kan bijdragen aan een onderzoek naar de ‘feitelijke gang van zaken rondom oude adopties vanuit het buitenland en de rol van de Nederlandse overheid daarbij’. Dit soort vragen werd dan ook niet gesteld. Commissievoorzitter  Joustra zegt erover:  “De Commissie vindt het belangrijk om te weten hoe het gaat met geadopteerden die uit andere landen naar Nederland zijn gekomen. Wat is hun levensstijl en wat zijn hun opvattingen? We willen bijvoorbeeld weten hoe ze aankijken tegen hun eigen adoptie. Hoe is of was hun relatie met hun opvoeder? Hoe zijn hun sociale contacten, hoe is het met hun gezondheid? Maar ook: zoeken ze naar hun roots? Of voelen ze zich gediscrimineerd? Dat soort belangrijke, persoonlijke vragen.”

smartphone-1987212_640

De keuze betekende in ieder geval dat mensen van de een op de andere dag een brief van het CBS kregen. In deze op naam gestelde brief stond dat er onderzoek werd gedaan naar geadopteerden en niet-geadopteerden.  Uiteraard zou het invullen van de vragenlijst anoniem zijn maar het leed was al geschied.

Ik vind het jammer dat ik vanuit de overheid op mijn 38ste geconfronteerd wordt met adoptie terwijl dit normaliter geen rol speelt in mijn leven

Want hoe zou u het vinden als u ineens lid blijkt te zijn van een doelgroep en daar ongevraagd door de overheid over wordt benaderd? Onder hen iemand die naar eigen zeggen de afgelopen 38 jaar nooit enige negatieve verbinding heeft gevoeld of gehad met het thema ‘adoptie’. Zij voelt zich Nederlandse en haar identiteit wordt niet gevormd door haar adoptie. Dit zal voor andere mensen misschien anders zijn. Er zullen ook mensen zijn die het juist erg waarderen. Een naar dilemma dus.

Wat zegt de wet?
Het is daarom zaak dat we even naar de wet gaan kijken, in het bijzonder artikel 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Hoewel sommige bepaling niet gelden zodra het gaat om wetenschappelijk onderzoek of om het CBS, zijn mij geen uitzonderingen bekend op artikel 22 AVG.

Dit staat in het eerste lid artikel 22 AVG: ‘De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.’

  1. Laten we eerst vast stellen of het gaat om profilering (definitie in artikel 4 AVG). Het antwoord is ja, aan de hand van persoonsgegevens worden persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon geëvalueerd met de bedoeling iets te analyseren. Het CBS weet niet wie er ooit is geadopteerd, maar kan aan de hand van een combinatie van persoonsgegevens afleiden hoe groot de kans is dat persoon X is geadopteerd.
  2. Vervolgens is de vraag het geautomatiseerd uitsturen van een uitnodiging tot het meedoen aan het onderzoek, een geautomatiseerd besluit is waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of hem anderszins in aanmerkelijke mate treft? Nee er zijn geen rechtsgevolgen aan verbonden dus door naar het volgende criterium.. Is iemand anderszins in aanmerkelijke mate getroffen door het toegestuurd krijgen van deze brief van het CBS? Emotioneel gezien leidt dit geen twijfel. De persoon die met mij contact zocht is volledig onverwacht geconfronteerd met haar geschiedenis en daar zeer van ontdaan. Ze voelt zich tegen haar wil anders behandeld. We weten nog niet wat de Europese rechtspraak zal gaan doen met de interpretatie van ‘of anderszins in aanmerkelijke mate getroffen zijn’ maar als we naar de SyRi-uitspraak kijken dan valt het er zeker onder.

Dit zou betekenen dat de werkwijze van het CBS als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens niet mag. Want de uitzonderingsgronden uit het tweede lid van artikel 22 AVG gaan niet op (even voor de zekerheid dan toch maar: een brief van de minister voor rechtsbescherming is geen lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van betrokkenen).

Dus?
Ik wil niets afdoen aan de statistische zorgvuldigheid die is betracht door ook mensen aan te schrijven die vermoedelijk niet geadopteerd zijn als controlegroep. Ik snap ook dat het CBS duidelijk heeft gemaakt dat er dus geen database is in Nederland met gegevens van alle geadopteerden. Toch moet het in de toekomst echt anders. Denk bijvoorbeeld aan oproepen via verenigingen, op platforms of radio of televisie om zo aandacht te vragen voor het onderzoek en de mogelijkheid om mee te doen.

Want in de vele jaren die ik al doorbreng in het gegevensbeschermingsrecht heb ik nauwelijks een voorbeeld gezien dat zo goed het belang van gegevensbescherming  illustreert.  Een mens voelt zich gereduceerd tot lid van een doelgroep. Met een ‘anders’ zijn. Ondanks de goede bedoelingen van de commissie om erachter te komen of mensen zich gediscrimineerd voelen is precies dat bereikt: mensen voelen zich gediscrimineerd.

En dat de overheid dit doet maakt dat er ook nog vraagtekens te stellen zijn over de behoorlijkheid van dit handelen. Ook via die juridische route zou ik adviseren direct met deze handelwijze te stoppen en oog te hebben voor het opschudden van mensenlevens.

Want dat is nou eenmaal een groot verschil: data hebben geen gevoelens. Mensen wel.

 

Slides CPDP 2020 panel Regulation use of algorithms by the government

On Friday January 24th, I had the pleasure to be part of the panel organised by prof. Arno Lodder on the regulation of the use of algortihms by the government. It was the last slot on the last of three days full of panels and people and there was still an audience! Amazing. Here my slides:

slides CPDP 2020. regulation use of algorithms by govt

De overheid: organisatie zonder brein?

Deze blogpost is eerder verschenen als wisselcolumn in het blad Informatieprofessional Themanummer Data en Ethiek (2019/19) met Maxim Februari als gasthoofdredacteur.

Het is een beproefd recept van spannende series: iemand wordt op spectaculaire wijze ingerekend maar in de verhoorkamer heeft de persoon weinig nut. De kleine vis weet niet wie er aan de touwtjes trekt. Ook na klappen, levert zijn getuigenis niets op. De rechercheur weet nog steeds niet wie de baas is, hoe de bende aan het geld komt en wat de volgende actie zal worden.

Dit is, zo leren wij kijkers, hoe je een succesvolle criminele organisatie leidt; ieder doet een beetje. Ondertussen ligt de grote baas in een hangmat verveeld wat orders uit te delen terwijl ze precies weet wat ze doet; niet voor niets wordt zij ‘het brein’ genoemd.

hammock-544397_1280

De ambtenaar in de digitale en versnipperde overheid van nu lijkt veel op zo’n kleine vis. Al zou je de systeem-ontwerper, architect, procesbewaker, ketenregisseur, informatieanalist, CIO, bezwaarmedewerker, wetgevingsjurist, callcenteragent, Secretaris-Generaal of gemeentesecretaris een voor een arresteren en verhoren; het zal je niet duidelijk maken welke wetten deze persoon uitvoert, wat zijn specifieke rol precies is en welk effect dit heeft op een individuele burger. Dat hoeft ook niet, want in de wereld van superspecialisten is het niet effectief als iedereen zich met elkaar bemoeit. Uitermate handig. Mits er natuurlijk een brein is die aan de touwtjes trekt.

In mijn onderzoek naar de rechtsbescherming bij besluiten die door de computer worden genomen heb ik talloze bevlogen, geïnteresseerde en deskundige ambtenaren gesproken. Ik vroeg hen om uitleg over processen waar bijna alle mensen in Nederland mee te maken hebben.

Ik werd nogal vaak doorverwezen. Een estafettererace zonder finish. Zei de een dat ik bij de ander moest zijn, dan noemde de ander weer een nieuwe naam die vervolgens ook geen antwoorden wist maar wel gehoord had dat een andere collega iets wist. Uiteindelijk was er geen conclusie mogelijk. De persoon die wist hoe het uitpakte voor een individuele burger leed een zeer onzichtbaar bestaan of…bestond niet.

Wat hierbij niet helpt is de waanzinnige complexiteit waarbinnen de overheid haar taken moet uitvoeren. Een programmeur noemt dit spaghetticode. Beleidsambtenaren of bestuurders noemen dit ketensamenwerking en spreken over stelselverantwoordelijkheid.

Ik kwam op de werkvloer geen enkele ambtenaar tegen die de uitvoering logisch of overzichtelijke vond. Het was zo gegroeid, een politieke of bestuurlijke keuze en daarbinnen moest het gebeuren. Als iedereen denkt dat er op de achtergrond wel een alles overziend brein is, ontstaat er iets dat Margriet Oostveen in de Volkskrant typisch Nederlands noemt. Een lange opsomming van deelverantwoordelijkheden waarbij iedereen zijn bijdrage kan afbakenen en afvinken en door kan schuiven naar de volgende in de keten. We moeten stoppen met doen alsof dit effectief bestuur is.

Om de burger in Nederland beschermen tegen andere mensen (‘zaak’ Humeryra), zichzelf (‘zaak’ Dolmatov) of de overheid (computerbesluiten) pleit ik voor een rigoureuze simplificatie. In deze simplificatie wordt de burger centraal gesteld en van daaruit bepalen de verantwoordelijke meesterbreinen welke wetten door welke organisaties moeten worden uitgevoerd.

Kansloos? In Noorwegen is het simplificeren van de overheid jarenlang een speerpunt geweest. Een van de ideeën daarin is dat je als burger niet meer bij de verkeerde overheidsdeur kan aankloppen. Zo simpel, het is bijna geniaal.

 

Algoritmes en besluiten bij de overheid. Wat heeft het Franse bestuursrecht wat wij niet hebben?

Openbrief aan de Tweede Kamer, commissie BZK-digitalisering, ook verschenen als blog op openrecht.nl  

De overheid moet met z’n tijd mee. Gezien de forse taakstellingen waar de overheid voor staat is het niet verwonderlijk dat reikhalzend wordt gekeken naar veelbelovende nieuwe technologieën.

Hierdoor verandert de uitvoering van wettelijke taken en ook de rechtsbescherming voor burgers. Het is mede aan u of u die verandering op zijn beloop laat of dat u wilt ingrijpen of bijsturen. Soms lijkt het erop dat het niet zozeer een kwestie lijkt van niet willen reguleren, maar meer een kwestie van niet weten hoe. Er wordt dan zeer bedenkelijk gekeken, met hoofden geschud en gezegd dat we daar nog maar eens over moeten nadenken of een onderzoek moeten afwachten.

Maar zo ingewikkeld hoeft het allemaal niet te zijn. Ik wil u graag wijzen op Frankrijk. Frankrijk heeft zich al gebogen over algoritmische rechtstoepassing door de overheid en de bescherming van burgers. Hier kunnen we ons voordeel mee doen. Misschien zelfs ook voor het domein buiten de overheid.

 

france-1936142_640

Wat is er geregeld?
Ten eerste geldt dat als de overheid een besluit neemt op basis van een algoritmische behandeling (sur le fondement d’un traitement algorithmique), dit moet worden meegedeeld aan de belanghebbende. Zie artikel L 311-3-1 Code des relations entre le public et l’administration, toegevoegd door artikel 4 van de Loi pour une Republique numerique, Loi n° 2016-1321.

Hoe deze mededeling moet luiden is nader ingevuld. Zo moet aan belanghebbende ook het doel worden benoemd dat wordt nagestreefd met het besluit en is bepaald dat belanghebbende recht heeft op informatie in begrijpelijke vorm over

– de mate waarin en de wijze waarop de algoritmen hebben bijgedragen aan de besluitvorming,

– welke gegevens gebruikt zijn en wat de bronnen daarvan zijn,

– wat de parameters zijn, hoe deze zijn gewogen en hoe deze in de situatie van de belanghebbende zijn toegepast en

– tot welke uitvoeringshandelingen de algoritmische behandeling heeft geleid.

Zie artikel R 311-3-1-2, Code des relations entre le public et d’administration, bij Décret van de minister-president, Décret n° 2017-330.

Vervolgens heeft de wetgever zich gebogen over de consequenties van artikel 22 Algemene verordening gegevens bescherming (AVG) voor het Franse bestuursrecht. Het wetsvoorstel dat daarover in de maak was, werd bediscussieerd en leidde tot het voorleggen van de geschilpunten aan de Conseil Constitutionel. Deze deed op 12 juni 2018 uitspraak, ECLI:FR:CC:2018:2018.765.DC.

De Conseil Constitutionel overwoog dat het voorstel in overeenstemming is met de Grondwet omdat de wet niet toestaat dat er regelgevende bevoegdheden aan de bestuursorganen wordt gegeven. Er wordt alleen toegestaan dat het bestuur een volledig geautomatiseerd besluit mag nemen dat gebaseerd is op regels en criteria die van tevoren door het bestuur zijn gedefinieerd (overweging 69).

De Conseil Constitutionel verduidelijkt vervolgens dat de verplichting dat het bestuur moet kunnen uitleggen hoe het algoritme werkt, ook een garantie vormt tegen het gebruik van ‘zelflerende’ algoritmen. Algoritmen dus die zelf de regels veranderen. Dit omdat de overheid die besluiten neemt enkel op basis van een algoritmische behandeling, deze algoritmen moet controleren en valideren (overweging 71).

Ook legt de Conseil Constitutionel uit dat als het bestuur in bepaalde gevallen een beroep mag doen op het geheimhouden van de werking van de algoritmes, dit ook betekent dat het bestuursorgaan het besluit niet alleen (meer) mag baseren op de algoritmische behandeling (overweging 70).

In artikel 21 van de Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles is vervolgens een belangrijke dimensie toegevoegd. Het ontbreken van de mededelingen op het besluit heeft een harde consequentie: het besluit verliest zijn geldigheid (à peine de nullité).

Ten slotte heeft de Franse wetgever bepaald dat wanneer de belanghebbende een rechtsmiddel inroept tegen een besluit (denk aan het maken van bezwaar) de behandeling en besluitvorming door de overheid niet alleen door een algoritme mag worden gedaan.

En daarmee doet Frankrijk iets waar ook in Nederland veel behoefte aan is; aanpassen en reguleren van nemen van besluiten door technologie via het algemeen bestuursrecht.

Frankrijk laat zien dat je er nog niet bent met alleen de AVG. Dit is ook logisch. Bestuursorganen nemen (eenzijdige) besluiten. Belanghebbenden die geraakt worden door een besluit genieten rechtsbescherming. Eigenlijk is het niet meer dan logisch dat de belanghebbende die een besluit krijgt dat op basis van een algoritmische behandeling is genomen, wordt geïnformeerd over de wijze van totstandkoming. Dit is veel specifieker dan de verplichtingen uit de AVG (artikel 13 en 14 AVG).

Overigens hebben we wel in Nederland richtinggevende uitspraken van de bestuursrechters, maar daarmee is het nog geen gemeengoed. Zie de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1259 en Hoge Raad 17 augustus 2018, ECLI:NL:HR:2018:1316.

De ontwikkelingen gaan snel en de overheid zit niet stil. Frankrijk laat zien dat reguleren van het gebruik door wetgeving een optie is.

Het grote voordeel is de actieve informatieplicht per besluit en de verplichting om concreet te worden. Dit is nodig omdat het hier een toepassing betreft die juist als kenmerk heeft dat het zo verborgen is en onzichtbaar.

Het mooie van de Franse oplossing is bovendien dat het erop lijkt dat als het besluit weliswaar door een ambtenaar is genomen maar alleen doordat een algoritme deze persoon als een risicovolle burger heeft aangemerkt, dit ook moet worden meegedeeld.

Juridisch is dit te zien als het voorbereiden van een besluit. Maar omdat je als burger niet weet waarom jij in aanmerking komt voor een controle, weet je niet of dit wel in overeenstemming is met de regels.

Met deze oplossing, namelijk dat dit moet worden aangegeven op het besluit, kan de burger en de rechter deze voorbereidingshandelingen ook toetsen op naleving met de beginselen van behoorlijk bestuur en het verbod van discriminatie.

En het wordt nog beter: het Franse Etalab werkt aan de concrete adviezen voor Franse bestuursorganen. Ook deze zijn voor de Nederlandse bestuursorganen erg goed over te nemen.

Nu weet u ook wat het Franse bestuursrecht heeft, en wij niet. Het is immers aan ons mensen om te bepalen hoe wij technologie willen inzetten.

Lezing voor de Dag van de FG: Denk bij het toepassen van de AVG aan de lotgevallen van Algemene wet bestuursrecht

Wat ongelooflijk fijn om hier op de eerste dag van de FG u allemaal toe te mogen spreken. Eervol ook! En fantastisch om te zien dat u met zovelen bent gekomen naar dit theater. Dank aan de organisatoren van de Ap voor dit initiatief en deze primeur.

Van binnen ben ik erg blij want vroeger wilde ik ‘Madonna’ worden. Dat is niet helemaal gelukt, dus moet ik het hebben van het praten over gegevensbescherming als second best. Second best, maar erg belangrijk en dat hoef ik hier niet te vertellen. En dat is ook wel eens relaxed. Meestal bevind ik me in gezelschappen waarin mensen denken; ‘oh, daar heb je haar weer….’ Privacy zou, dit is mij letterlijk gezegd, ‘oud’ denken zijn. ‘Mensen zetten toch zelf alles op Facebook?’

En meer super boeiende persoonlijke opvattingen passeren de revue. Dit geldt echt niet alleen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het is een fenomeen van deze tijd dat juristen niet meer aan de knoppen zitten en dat het recht minder invloed heeft op de praktijk als vroeger.

Daar staat tegenover dat data en dataficering een steeds grotere invloed heeft. Er wordt minder gestuurd door het recht maar juist meer door data. Denk maar aan de regulering van het verkeer: we kennen de Wegenverkeerswet en de Algemene plaatselijke verordening als reguleringsinstrumenten. Maar een beetje stad werkt met ‘slimme stoplichten’ om het verkeer beter te laten doorstromen. Bij grote evenementen zitten bestuurders in een control room omgeven door schermen waarin zij live meekijken met de stromen bezoekers in de stad. Om zo te kunnen ingrijpen mocht het ergens misgaan.

Dit leidt tot de paradox dat juristen belangrijker zijn dan ooit. Als de leus is: ‘niet omdat het moet maar omdat het kan’ was dat voorheen nog niet zo’n probleem. Maar nu kán er veel meer. En dus moeten we hard rennen om erbij te blijven.

En toen kwam daar de AVG. Leuk! Voor iemand die als ik naar eigen zeggen ‘al 100 jaar in de bescherming van persoonsgegevens werkt’ was dat ‘natuurlijk’. Ik werkte in de vorige eeuw voor de voorouder van de huidige Ap; de Registratiekamer. Peter Hustinx was onze voorzitter. Wij hadden het over het Verdrag van Straatsburg (1981), de Edamse bijstandsmoeder (1987 (leuk uitlegfilmpje). We werkten met de Wet persoonsregistraties en daarna maakte ik de overgang mee naar de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor mij was de AVG een natuurlijke voortzetting van een bestaande praktijk; wat aanscherpingen hier en daar, codificatie van rechtspraak (Google/Spain) en zwaardere sancties. Een evolutie. Geen Revolutie. Maar ineens leek de AVG overal te zijn en de wereld te veranderen. Is dat zo?

De AVG is een wet die ons en andere mensen probeert te beschermen door onze persoonsgegevens te beschermen. Dat we er binnen de EU in geslaagd zijn overeenstemming te bereiken is een prestatie van formaat. De principes die nu de kern zijn van de AVG, komen voor een groot deel uit de traditie van de beginselen die Europa al veel langer kent maar vaak gebruikte voor de relatie overheid en burger. Het evenredigheidsbeginsel bijvoorbeeld (proportionaliteit), legaliteitsbeginsel (doelbinding) of fair play (fair). Een relatie die niet gelijkwaardig is vraagt om herstel van het evenwicht. Ontzettend goed nieuws dus: die AVG.

Tegelijkertijd baart de toepassing of interpretatie me grote zorgen: de AVG dreigt te verworden tot een bureaucratische papierwinkel en juist een belemmering te vormen voor mensen voor het leven van hun dagelijkse leven. Of zoals Van Zutphen onze Nationale ombudsman zegt: Van wie is die privacy eigenlijk?

En dit roept de parallel op met de Algemene wet bestuursrecht. Wat voor u de AVG is, is voor mij de Awb. Een wet (1994) die ook ook harmonisering als doel had. Een wet die uitspraken van rechters codificeerde. En dit allemaal om de positie van de burger te verbeteren omdat de relatie overheid en burger ongelijk is. Over de verplichte bezwaarfunctie zei minister Ien Dales destijds dat het essentieel is dat de overheid zijn fouten kan herstellen. Door dit via de interne bezwaarprocedure te doen zou men zich minder verdedigend opstellen. Externe instanties die meekijken leiden juist tot het dichtdoen van de luiken. En dat terwijl, zo zei zij, het een principieel recht is van elke volwassene om in eerste instantie in de gelegenheid te zijn, de eigen fouten te herstellen.

Maar toen prof. de Waard in 2011 de ervaringen van burgers, om wie het allemaal begonnen was, onderzocht, bleek dat er iets heel anders was gebeurd. Driekwart van de burgers die een bezwaarprocedure had doorlopen, had een (heel) negatief beeld. De oorzaken varieerden: het duurde te lang maar ook… bleek dat de bezwaarfunctie een soort rechtbankje spelen werd. De hoorzitting werd dan iets formeels bij een speciale commissie. En u raadt het al, ‘het beeld ontstond dat ambtenaren als terriërseen genomen besluit’ verdedigden.

In de jaren die daar opvolgden bleek vriend en vijand het eens over een ding; het was ietwat uit de hand gelopen in de toepassing van de Awb. Het werd een ‘ondergrens’. Een bepaling als: ‘dit moet je in ieder geval doen’ werd het maximaal haalbare: ‘het is dit en niet meer’. Bellen naar een burger? Maar dit staat toch niet in de Awb?

De godfather van de Awb prof. Scheltema kon dit alles slecht verdragen: het was ‘maar’ een wet, een systeem dat was bedacht. Door mensen. Geen systeem óm het systeem! Althans, zo herinner ik me dit van de viering van het 15-jarige bestaan van de Awb. Dat maakte diepe indruk op mij. Dat de schrijver van de wet dit zei. Waar was het ook allemaal ook weer om te doen geweest?

En wat zien we nu bij de AVG?

Scholen die een klassenfoto meegeven aan kinderen waarop alleen het gezicht is te zien van het kind. De rest van de kindjes hebben een zwartgemaakt gezicht.

Het hele doel van een klassenfoto is…het woord zegt het al: een foto van de klas! Klasgenootjes. Dat je over 10 jaar nog eens kunt kijken wie er bij je in de klas zat. En of die persoon veranderd is. Een dierbare herinnering misschien. Hopelijk nog veel later, een beeld van iemand die er niet meer is.

Ik las ook van een school die alleen nog foto’s maakt bij uitjes van de ruggen van kinderen. Of die de leerlingen vraagt de bowlingbal voor hun gezicht te houden bij foto’s van een bowlingwedstrijd.

Van geheel andere orde was mijn vakantie een paar weken geleden. Even geen AVG! Maar bij landing kreeg ik een brief van de reisorganisatie waar vet gedrukt stond dat ik geacht werd me op een bepaald tijdstip op een bepaalde dag te melden voor belangrijke informatie vanwege… veranderde privacywetgeving.

Wat? Was ik niet met vakantie? Vakantie betekent vrijheid! Vrijheid om mijn vakantie in te delen zoals ik het wil!

Nee hoor; keurig op de Hollandse etenstijd van 6 uur zat ik in een restaurant aan te horen hoe laat ik waar klaar moest staan voor de transfer. Omdat de reisleidster niet meer mocht weten welke klanten in welk hotel zaten moesten we elkaar mondeling spreken om informatie te krijgen.

Kortom. Mijn oproep aan u; leer van de tragiek van de Awb. Blijf bij de toepassing van de regels dicht bij de bedoeling daarvan. Het mooie van het recht is dat het dynamisch is. Rechtsontwikkeling stopt niet door publicatie van een wet. Sterker, dan begint het pas. En dat…is aan u!

 

 

Wetenschap voor iedereen

Wetenschap is voor iedereen! Daarom ben ik zo vereerd met de kans om mijn onderzoek te delen met een groot publiek: ik gaf college voor de Universiteit van Nederland met de titel ‘Waarom ben jij voor de overheid niets meer dan een nummertje?’ 

Ook de wetenschappelijke publicaties wil ik zoveel mogelijk publiek toegankelijk maken. Het is mij een groot plezier om samen te werken met Open Recht. Wetenschap zonder  betaalmuur en met actieve links in de voetnoten. Hier ziet u mijn publicaties. Veel plezier!

 

 

 

 

Aandacht voor rechtsbescherming bij geautomatiseerde ketenbesluiten

Toen ik jaren geleden begon met mijn onderzoek naar Geautomatiseerde ketenbesluiten en rechtsbescherming, vertelde ik andere mensen natuurlijk enthousiast over mijn onderwerp. Vaak kreeg ik dan wat glazige blikken, een schouderklopje en de geruststelling ‘die is voorlopig even van de straat’. Juristen begrepen er nog het minst van. Ik denk dat dat komt om 2 redenen.

Mijn onderzoek ging over besluiten van een computer, een fenomeen waar men liever niet aan denkt. Dat sommige juridische beslissingen al sinds de jaren ’70 door computers werden genomen en dat de overheid hierdoor compleet veranderd is, speelt nauwelijks een rol in de juridische beleving van de praktijk. Dit komt ook omdat juristen vaak alleen geconfronteerd worden met conflicten. Als een burger het niet eens is met een besluit gaat hij in bezwaar of dient hij een klacht in, en juist dan komt er weer een mens aan te pas. Daardoor blijft de start, het computerbesluit, vaak wat onzichtbaar.

Ten tweede gaat mijn onderzoek over besluiten die gaan over geld. Rechtsbescherming en geld ligt altijd wat gecompliceerd. Het omhakken van een verkeerde boom, onterecht een verblijfsvergunning weigeren zijn handelingen die onomkeerbaar zijn en die vervolgens ter genoegdoening in geld worden uitgedrukt. Daarvan weet iedereen dat het maar een ‘next best’ oplossing is. Beter was de fout niet gemaakt.

Maar geld is al geld, dus als er iets fout gaat, ach, dan verrekenen we het, en is alles weer goed. Inmiddels weten we dat dit anders ligt, ook voor conflicten tussen de overheid en de burger. De tv-serie Schuldig en het werk van Jesse Frederik maken dat we zicht hebben gekregen op de ontwrichtende werking van geld, of beter het ontbreken daarvan. Iemand die een tijd lang ten onrechte geen geld krijgt en na een half jaar weer wel, wordt vaak niet gecompenseerd voor alle neveneffecten die optreden. Het niet kunnen betalen van de huur, het oplopen van schulden en de extra incassokosten. Het idee dat geschillen over geld minder boeiend zijn, zien we ook terug in de Algemene wet bestuursrecht. Er gelden minder zware voorbereidingseisen voor de overheid bij besluiten over geld (artikel 4:12 Awb).

En toen: was het onderzoek af!

Het was dan ook een vreemde gewaarwording om na al die tijd van relatieve inhoudelijke eenzaamheid, te zien dat er aandacht kwam voor het onderzoek en voor de conclusies. Er werden zelfs kamervragen gesteld over mijn proefschrift en er kwamen Antwoorden !

Maatschappelijke aandacht voor de resultaten van je onderzoek is niet de reden waarom je een wetenschappelijk onderzoek verricht, maar het is wel mooie mazzel als het gebeurt. Hoe mooi zou het zijn als de rechtsbescherming ook nog daadwerkelijk verbetert!

Hier een overzicht van het onderzoek in de media:

agconnect

Katholiek Nieuwsblad 16 februari 2018 pagina 7

 

in iBestuur

Prof. Prins over mijn onderzoek in NJB Vooraf

SC: Document_uit_27547259-2

Op Univers.nl en een interview in iBestuur

In artikel van NRC 

en  Financieel dagblad 

Algoritmes als een goochelshow; supergaaf maar onbegrijpelijk

(Blog verschenen in serie Beschaafde Bits op Website Rathenau Instituut op 18 mei 2018)

In het hilarische schoolreisje van Jochem Myjer uit zijn show Yeee-Haa! voert hij plattelandsjongen Harm ten tonele. Harm snapt er allemaal niet veel van: zijn leven is als een voorstelling van Hans Klok. Hij vindt het prachtig, maar begrijpt er niets van. Zijn standaarduitdrukking luidt dan ook: ‘Ik begrijp er niks van’.

Computerwetenschapper Joseph Weizenbaum schreef al in 1976 in zijn boek ‘Computer Power And Human Reason, from judgement to calculation’ dat wij kunstmatige intelligentie met te veel ontzag en geloof benaderen terwijl we het niet begrijpen. Hij kwam tot die conclusie na de reacties op zijn publicatie over zijn ELIZA-experiment, uitgevoerd tussen 1964 en 1966. Weizenbaum maakte iets dat we nu een chatbot zouden noemen: een programma waarmee een mens kon communiceren met de computer. Hij koos voor een parodie; de computer zou net als een ‘echte’ therapeut vragen herhalen of een tegenvraag stellen. Dat leidde bijvoorbeeld tot het volgende gesprek:

Men are all alike.

ELIZA: IN WHAT WAY

They’re always bugging us about something or other.

ELIZA: CAN YOU THINK OF A SPECIFIC EXAMPLE

Well, my boyfriend made me come here.

ELIZA: YOUR BOYFRIEND MADE YOU COME HERE

He says I’m depressed much of the time.

ELIZA: I AM SORRY TO HEAR YOU ARE DEPRESSED

Voor Weizenbaum was het overduidelijk dat alleen een persoon een andere persoon kan helpen met het oplossen van emotionele problemen. Maar tot zijn grote verbazing werd ELIZA door de buitenwereld zeer enthousiast ontvangen. Op diverse universiteiten werden kopieën gemaakt van het programma en het kreeg landelijke bekendheid. Groot was de schok van Weizenbaum dat juist psychiaters geloofden dat het computerprogramma uitgebouwd kon worden tot vrijwel volledig geautomatiseerde psychotherapie.

Weizenbaum observeerde ook iets anders: mensen die gebruik maakten van ELIZA raakten aan de gesprekken verknocht en dichtten het systeem menselijke eigenschappen toe; zelfs zijn secretaresse, die hem had zien bouwen aan het script, vroeg hem de kamer te verlaten om even privé te kunnen converseren. Terwijl Weizenbaum precies het tegendeel wilde bewijzen, zagen mensen in ELIZA het bewijs dat de computer onze taal kan begrijpen terwijl hij juist het tegendeel had proberen over te brengen.

Het bracht hem tot de observatie dat de mens, hoogopgeleid of laagopgeleid, overdreven kwaliteiten toedicht aan een technologie die hij niet begrijpt. Dit vond hij ernstig, omdat hij van mening was dat sommige dingen te belangrijk zijn om aan de computer over te laten.

Niet de ambtenaar bepaalt, maar de computer

Sinds de tijd van Weizenbaum gebruikt de overheid kunstmatige intelligentie (of AI, artificiële intelligentie) om besluiten te nemen. Niet de ambtenaar bepaalt het recht op een uitkering of de hoogte van de verkeersboete, maar de computer. Ik wilde onderzoeken hoe de wet wordt omgezet in instructies aan de computer. Maar als ik al stukken te zien kreeg dan begreep ik daar net als Harm, helemaal niets van.

Ik kwam daarom tot de conclusie dat bij het geautomatiseerd nemen van besluiten, niet duidelijk is hoe de overheid de wet heeft geïnterpreteerd. Ik kon niet onderzoeken of dit goed is gegaan en welke keuzes er zijn gemaakt. Hierdoor is de rechtsbescherming voor burgers afgenomen. De burger en ook de rechter weten niet waarom de computer tot zijn besluit komt.

Hoe sterk zijn controlemechanismen nog?

De essentie van de toets door de rechter is dat er een gesprek wordt gevoerd over de redenering die de overheid heeft gehanteerd. Dit mechanisme kennen we uit de analoge samenleving: als de overheid handelingen verricht (subsidies geeft, mensen fouilleert of een kapvergunning verleent) zijn deze onderwerp van tal van controlemechanismen. Mensen kunnen bezwaar maken, een klacht indienen, een stapje hoger zetten en hun zaak voorleggen aan de Nationale of gemeentelijke ombudsman en de rechter. Bovendien moet het dagelijks bestuur over de uitvoering van zijn taken verantwoording afleggen aan het democratisch gelegitimeerde bestuur, zoals de gemeenteraad of de Tweede Kamer.

Maar hoe sterk zijn deze controlemechanismen nog als er gebruik wordt gemaakt van algoritmes? De komende jaren zal dit een hele relevante vraag worden voor de relatie tussen overheid en burger, maar ook voor de relatie tussen de uitvoerende macht en rechtsprekende macht. Misschien moeten er nieuwe mechanismen gezocht worden of moeten algoritmes zichzelf gaan uitleggen, wie het weet mag het zeggen.

Het begint met het afstappen van ons geloof in een slim algoritme dat alleen maar goede dingen doet. Want wat als het allemaal toch niet zo slim is? Of als de black box volledig leeg blijkt te zijn? Om met de woorden van Weizenbaum af te sluiten; laten we stoppen met ‘sloppy thinking’ en ook dingen die we niet begrijpen kritisch bekijken.

Automated administrative decisions and the law.

The execution of laws is in many countries in the ‘hands’ of computers. Instead of civil servants, it is the computer that applies rules, calculates and executes the decision. I would like to share information on these executions and the legal regulations all over the world. That’s why I am busy with a new website. Do take a look and contribute! We can build our own network of experts and exchange valuable information!

https://automatedadministrativedecisionsandthelaw.wordpress.com