Categorie archief: Bestuursrecht & ICT

De overheid: organisatie zonder brein?

Deze blogpost is eerder verschenen als wisselcolumn in het blad Informatieprofessional Themanummer Data en Ethiek (2019/19) met Maxim Februari als gasthoofdredacteur.

Het is een beproefd recept van spannende series: iemand wordt op spectaculaire wijze ingerekend maar in de verhoorkamer heeft de persoon weinig nut. De kleine vis weet niet wie er aan de touwtjes trekt. Ook na klappen, levert zijn getuigenis niets op. De rechercheur weet nog steeds niet wie de baas is, hoe de bende aan het geld komt en wat de volgende actie zal worden.

Dit is, zo leren wij kijkers, hoe je een succesvolle criminele organisatie leidt; ieder doet een beetje. Ondertussen ligt de grote baas in een hangmat verveeld wat orders uit te delen terwijl ze precies weet wat ze doet; niet voor niets wordt zij ‘het brein’ genoemd.

hammock-544397_1280

De ambtenaar in de digitale en versnipperde overheid van nu lijkt veel op zo’n kleine vis. Al zou je de systeem-ontwerper, architect, procesbewaker, ketenregisseur, informatieanalist, CIO, bezwaarmedewerker, wetgevingsjurist, callcenteragent, Secretaris-Generaal of gemeentesecretaris een voor een arresteren en verhoren; het zal je niet duidelijk maken welke wetten deze persoon uitvoert, wat zijn specifieke rol precies is en welk effect dit heeft op een individuele burger. Dat hoeft ook niet, want in de wereld van superspecialisten is het niet effectief als iedereen zich met elkaar bemoeit. Uitermate handig. Mits er natuurlijk een brein is die aan de touwtjes trekt.

In mijn onderzoek naar de rechtsbescherming bij besluiten die door de computer worden genomen heb ik talloze bevlogen, geïnteresseerde en deskundige ambtenaren gesproken. Ik vroeg hen om uitleg over processen waar bijna alle mensen in Nederland mee te maken hebben.

Ik werd nogal vaak doorverwezen. Een estafettererace zonder finish. Zei de een dat ik bij de ander moest zijn, dan noemde de ander weer een nieuwe naam die vervolgens ook geen antwoorden wist maar wel gehoord had dat een andere collega iets wist. Uiteindelijk was er geen conclusie mogelijk. De persoon die wist hoe het uitpakte voor een individuele burger leed een zeer onzichtbaar bestaan of…bestond niet.

Wat hierbij niet helpt is de waanzinnige complexiteit waarbinnen de overheid haar taken moet uitvoeren. Een programmeur noemt dit spaghetticode. Beleidsambtenaren of bestuurders noemen dit ketensamenwerking en spreken over stelselverantwoordelijkheid.

Ik kwam op de werkvloer geen enkele ambtenaar tegen die de uitvoering logisch of overzichtelijke vond. Het was zo gegroeid, een politieke of bestuurlijke keuze en daarbinnen moest het gebeuren. Als iedereen denkt dat er op de achtergrond wel een alles overziend brein is, ontstaat er iets dat Margriet Oostveen in de Volkskrant typisch Nederlands noemt. Een lange opsomming van deelverantwoordelijkheden waarbij iedereen zijn bijdrage kan afbakenen en afvinken en door kan schuiven naar de volgende in de keten. We moeten stoppen met doen alsof dit effectief bestuur is.

Om de burger in Nederland beschermen tegen andere mensen (‘zaak’ Humeryra), zichzelf (‘zaak’ Dolmatov) of de overheid (computerbesluiten) pleit ik voor een rigoureuze simplificatie. In deze simplificatie wordt de burger centraal gesteld en van daaruit bepalen de verantwoordelijke meesterbreinen welke wetten door welke organisaties moeten worden uitgevoerd.

Kansloos? In Noorwegen is het simplificeren van de overheid jarenlang een speerpunt geweest. Een van de ideeën daarin is dat je als burger niet meer bij de verkeerde overheidsdeur kan aankloppen. Zo simpel, het is bijna geniaal.

 

Aandacht voor rechtsbescherming bij geautomatiseerde ketenbesluiten

Toen ik jaren geleden begon met mijn onderzoek naar Geautomatiseerde ketenbesluiten en rechtsbescherming, vertelde ik andere mensen natuurlijk enthousiast over mijn onderwerp. Vaak kreeg ik dan wat glazige blikken, een schouderklopje en de geruststelling ‘die is voorlopig even van de straat’. Juristen begrepen er nog het minst van. Ik denk dat dat komt om 2 redenen.

Mijn onderzoek ging over besluiten van een computer, een fenomeen waar men liever niet aan denkt. Dat sommige juridische beslissingen al sinds de jaren ’70 door computers werden genomen en dat de overheid hierdoor compleet veranderd is, speelt nauwelijks een rol in de juridische beleving van de praktijk. Dit komt ook omdat juristen vaak alleen geconfronteerd worden met conflicten. Als een burger het niet eens is met een besluit gaat hij in bezwaar of dient hij een klacht in, en juist dan komt er weer een mens aan te pas. Daardoor blijft de start, het computerbesluit, vaak wat onzichtbaar.

Ten tweede gaat mijn onderzoek over besluiten die gaan over geld. Rechtsbescherming en geld ligt altijd wat gecompliceerd. Het omhakken van een verkeerde boom, onterecht een verblijfsvergunning weigeren zijn handelingen die onomkeerbaar zijn en die vervolgens ter genoegdoening in geld worden uitgedrukt. Daarvan weet iedereen dat het maar een ‘next best’ oplossing is. Beter was de fout niet gemaakt.

Maar geld is al geld, dus als er iets fout gaat, ach, dan verrekenen we het, en is alles weer goed. Inmiddels weten we dat dit anders ligt, ook voor conflicten tussen de overheid en de burger. De tv-serie Schuldig en het werk van Jesse Frederik maken dat we zicht hebben gekregen op de ontwrichtende werking van geld, of beter het ontbreken daarvan. Iemand die een tijd lang ten onrechte geen geld krijgt en na een half jaar weer wel, wordt vaak niet gecompenseerd voor alle neveneffecten die optreden. Het niet kunnen betalen van de huur, het oplopen van schulden en de extra incassokosten. Het idee dat geschillen over geld minder boeiend zijn, zien we ook terug in de Algemene wet bestuursrecht. Er gelden minder zware voorbereidingseisen voor de overheid bij besluiten over geld (artikel 4:12 Awb).

En toen: was het onderzoek af!

Het was dan ook een vreemde gewaarwording om na al die tijd van relatieve inhoudelijke eenzaamheid, te zien dat er aandacht kwam voor het onderzoek en voor de conclusies. Er werden zelfs kamervragen gesteld over mijn proefschrift en er kwamen Antwoorden !

Maatschappelijke aandacht voor de resultaten van je onderzoek is niet de reden waarom je een wetenschappelijk onderzoek verricht, maar het is wel mooie mazzel als het gebeurt. Hoe mooi zou het zijn als de rechtsbescherming ook nog daadwerkelijk verbetert!

Hier een overzicht van het onderzoek in de media:

agconnect

Katholiek Nieuwsblad 16 februari 2018 pagina 7

 

in iBestuur

Prof. Prins over mijn onderzoek in NJB Vooraf

SC: Document_uit_27547259-2

Op Univers.nl en een interview in iBestuur

In artikel van NRC 

en  Financieel dagblad 

Geautomatiseerde ketenbesluiten & rechtsbescherming

Op 9 februari 2018 zal ik mijn proefschrift Geautomatiseerde ketenbesluiten & rechtsbescherming verdedigen. Dit proefschrift gaat over computerbesluiten die de overheid neemt en de vraag of de burger genoeg bescherming krijgt als hij het niet eens is met het besluit. Iedereen krijgt wel eens een computerbesluit; over kinderbijslag, AOW, toeslagen, inkomstenbelasting, WOZ en motorrijtuigenbelasting en natuurlijk de boetes voor te hard rijden. Deze besluiten gaan vaak over geld. Een ander belangrijk kenmerk van deze uitvoering is dat de overheidsinstanties gebruik maken van informatie van ándere overheidsorganisaties. Dat is handig, want dan heeft iedereen hetzelfde overzicht. Maar soms pakt dit heel nadelig uit voor de burger: bijvoorbeeld als een gegeven onjuist is geregistreerd.( afbeelding Jiska de Waard)

Ik heb eerst in kaart gebracht welke normen we zouden kunnen gebruiken om te bepalen of de burger genoeg rechtsbescherming heeft. Hiervoor gebruik in Nederlandse beginselen en Europese, zoals het recht op ‘good administration’. Daarna heb ik onderzocht wat we uit andere onderzoeken al weten over deze praktijk. Vervolgens heb ik empirisch onderzoek verricht naar de praktijk van de overheid. Daarbij kon ik reconstrueren hoe de overheid het proces heeft geregeld en hoe men omgaat met problemen of ‘bureaucratische kortsluitingen’.

Uiteindelijk kon ik de conclusie opmaken. Die verklap ik natuurlijk nog niet.

Extra waarborgen voor burgers bij het vervangen van ambtenaren door computers.

Bij veel (vooral massale, routineuze financiële) overheidsbesluiten neemt de computer het besluit in plaats van de ambtenaar. Dit gebeurt al sinds de jaren ’70. De explosieve toename van het autobezit bijvoorbeeld plaatste de belastingdienst voor de taak om de uitvoering van de motorrijtuigenbelasting aan te passen aan deze nieuwe realiteit. Door automatisering kon de motorrijtuigenbelasting alsnog snel en goed uitgevoerd worden. Soms ook wordt wetgeving ontworpen met het doel dat de computer de wet kan uitvoeren. Het eerste voorbeeld van deze manier van wetgeven, in Duitsland ‘Automationsgerechtigkeit’ genoemd speelde in 1958 (Bing 2004, p.203). Zouridis liet in 2000 zien hoe ICT het juridische werk bij de overheid verandert en Marga Groothuis ging in 2004 in op mogelijke waarborgen bij geautomatiseerde besluiten vanuit het bestuursrecht en het privacyrecht.

clip-art-computer-clipart-1

figuur: WorldArtsMe

Nieuw zijn geautomatiseerde overheidsbesluit dus allerminst. Bovendien heeft iedere burger te maken met geautomatiseerde overheidsbesluiten: of hij nou AOW of kinderbijslag ontvangt, huurtoeslag of een WOZ moet betalen, een aanslag inkomstenbelasting krijgt opgelegd of een gemeentelijke kwijtschelding van belastingen ontvangt. Desondanks staat het fenomeen niet erg in de bestuursrechtelijke belangstelling. Dit is niet alleen een Nederlands fenomeen. Bing gaf hiervoor de verklaring dat juristen doorgaans niet zo geïnteresseerd zijn in dit soort beslissingen. Exotische, academisch interessante besluiten krijgen meer aandacht dan de huis-, tuin- en keukenbesluiten waarvan men ook nog het idee heeft dat deze goed zullen zijn en van gering belang. Zie bijvoorbeeld de wetsgeschiedenis behorend bij artikel 4:12 Awb.

Toch is het belangrijk om stil te staan bij geautomatiseerde overheidsbesluiten. De beslisregels (algoritmen) bijvoorbeeld waarmee een besluit wordt genomen, worden ook wel ‘verborgen pseudo-wetgeving’ genoemd. Elke bestuursrechtjurist denkt nu natuurlijk direct aan beleidsregels, vroeger ook pseudo-wetgeving genoemd. De tijd is daar ook naar, algoritmen en robotisering staan sterk in de belangstelling.

Om wat voor soort besluiten gaat het? 

Met geautomatiseerde overheidsbesluiten bedoel ik hier besluiten in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb  die zonder directe menselijke tussenkomst tot stand komen. Het gaat om besluiten die tot stand komen doordat de computers door mensen daartoe zijn geïnstrueerd (beslisregels of business rules). Het gaat mij hierbij dus niet om resultaten van machine learning. In die gevallen immers zijn de algortimes niet meer door mensen gemaakt, maar leert de computer zichzelf iets aan. Ik ken geen bestuursorganen die machine learningstechnieken toepassen om besluiten te nemen.

Bovendien gaat hier het om besluiten die als tweede belangrijke element hebben dat zij tot doel hebben het besluitvormingsproces van het uitvoeren van een juridische vraag over te nemen. Dit kan gezien worden als een algortime als ALS X + C – D DAN Z. Het gaat hier dus niet over besluiten die op basis van profilering worden genomen, zogenaamde kansberekeningen op basis van gegevens over gedragskenmerken. Voor zover mij bekend maakt de Nederlandse overheid wel gebruik van profileren, maar niet als grondslag voor een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

Extra bestuursrechtelijke waarborgen bij geautomatiseerde overheidsbesluiten

In deze blogpost ga ik in op de vraag of deze manier van uitvoering andere of extra bestuursrechtelijke waarborgen vraagt ter bescherming van burgers die een geautomatiseerd overheidsbesluit ontvangen. De bespreking hiervan gebeurt langs twee lijnen:

1. via de bestuursrechtelijke rechtsbescherming tegen een besluit of beschikking.

2. via de bescherming die de Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt.

1. Bestuursrechtelijke rechtsbescherming tegen een besluit of beschikking.

De geschiedenis van het vaderlandse bestuursrecht is vrij overzichtelijk als het gaat om uitspraken waarin de bestuursrechter zich uitlaat over een computerprogramma waarmee een besluit wordt genomen. Grofweg hebben we CBBS van het UWV dat ter discussie werd gesteld bij de CRvB en AERIUS van de minister van EZ dat besproken is bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State.

Het CBBS is een claimbeoordelings-en borgingsstysteem dat gebruikt wordt bij de beoordeling of iemand arbeidsongeschikt is te achten en zo ja, in welke mate. In 2004 had de CRvB drie bedenkingen bij de inzet van dit systeem door het bestuursorgaan. Deze hadden met elkaar gemeen dat minder goed dan voorheen inzichtelijk en verifieerbaar was hoe de schattingen en belastbaarheid werden vastgesteld. Na het bespreken van de bedenkingen, oordeelde de CRvB dat hierdoor geen sprake was van een toereikend niveau van transparantie, verifieerbaarheid en toetsbaarheid van besluiten die met dit computerprogramma zijn genomen. Totdat deze onvolkomenheden hersteld werden zouden de besluiten in aanmerking komen voor vernietiging wegens strijd met de artikelen 3:2 en/of 7:12 van de Awb. Daarom oordeelde  de CRvB dat er hogere eisen aan deze besluiten gesteld moesten worden met betrekking tot de verslaglegging en motivering van de in een concreet geval ten grondslag gelegde verzekeringsgeneeskundige en arbeidskundige uitgangspunten.

Na twee jaar deed de CRvB opnieuw uitspraak, dit keer over de wijzigingen die zijn aangebracht in CBBS naar aanleiding van de eerdere uitspraak. Volgens de CRvB had het UWV de onvolkomenheden naar tevredenheid hersteld.

We kunnen dus concluderen dat als een computerprogramma besluiten neemt, dit niet ten koste mag gaan van de verifieerbaarheid en controleerbaarheid van het besluit. Dat mag op zich geen verbazing wekken, ware het niet dat de bestuursrechter zich in deze uitspraken intensief over de werking en uitkomst van het systeem heeft gebogen en niet is gestopt bij verweer over de betrouwbaarheid of zorgvuldigheid van het systeem. Bovendien is het systeem daadwerkelijk aangepast door het bestuursorgaan. Daarmee is voor alle betrokken burgers een verbetering aangebracht en niet alleen voor de burgers die zich tot de rechter hebben gewend.

De tweede vorm van bestuursrechtelijke waarborgen is geboden in een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het gaat hier om AERIUS.

AURIUS is een systeem dat lokale overheden verplicht moeten gebruiken bij het nemen van een besluit over een vergunning die te maken heeft met de uitstoot van stikstof. Volgens de bestuursrechter ABRS heeft de (deels) geautomatiseerde besluitvorming het risico in zich dat de besluitvorming niet inzichtelijk en controleerbaar is vanwege een gebrek aan inzicht in gemaakte keuzes en de gebruikte gegevens en aannames. De verwachtingen van de wetenschap uit de jaren ’90, namelijk dat de transparantie juist zou toenemen door geautomatiseerde besluiten blijkt niet te zijn uitgekomen. In de overwegingen 14.3 en 14.4 staat dat er een ongelijkwaardige procespositie voor partijen ontstaat als zij niet kunnen controleren op basis waarvan een bepaald besluit is genomen:

Ter voorkoming van deze ongelijkwaardige procespositie rust in dit geval op genoemde ministers en de staatssecretaris de verplichting om de gemaakte keuzes en de gebruikte gegevens en aannames volledig, tijdig en uit eigen beweging openbaar te maken op een passende wijze zodat deze keuzes, gegevens en aannames voor derden toegankelijk zijn. Deze volledige, tijdige en adequate beschikbaarstelling moet het mogelijk maken de gemaakte keuzes en de gebruikte gegevens en aannames te beoordelen of te laten beoordelen en zo nodig gemotiveerd te betwisten, zodat reële rechtsbescherming tegen besluiten die op deze keuzes, gegevens en aannames zijn gebaseerd mogelijk is, waarbij de rechter aan de hand hiervan in staat is de rechtmatigheid van deze besluiten te toetsen.’ 

Vervolgens gaat de ABRS per inhoudelijk punt na of het systeem voldoet aan het eerder geformuleerde kader. En die toets ziet er gedetailleerd uit. Een onderbouwing die is gegeven voor de verwachte economische groei wordt als onvoldoende inzichtelijk beoordeeld, bepaalde aannames zijn niet inzichtelijk geworden en ook stellingen die onbewezen blijven worden als onvoldoende inzichtelijk beoordeeld.

Zowel het kader als de invulling die de bestuursrechter in deze rechtszaak heeft gegeven, maakt dat bestuursorganen tekst en uitleg moeten bieden over het concrete besluit en de wijze waarop de computer dit heeft gegenereerd. Het gaat daarbij niet alleen om het kunnen controleren van het besluit als resultaat met (hopelijk) een deugdelijke motivering. Het gaat juist om het kunnen controleren van het proces waarmee dit besluit tot stand is gekomen; hoe is de wet geïnterpreteerd, hoeveel gewicht is toegekend aan een variabele, welke keuzes er zijn gemaakt bij het verfijnen van de ‘talige’ wet in de enen en nullen van het rekenkundig softwaresysteem, en waarom aan bepaalde gegevens de doorslag is gegeven en aan welke niet?

De eisen, die dermate algemeen zijn geformuleerd dat zij ook voor andere besluiten opgaan, bieden extra waarborgen voor burgers, ook voor burgers die geen rechtsmiddelen hebben ingezet.  Belangrijk is ook dat het volgens de ABRS gaat om inzicht dat ter beschikking is van belanghebbenden voordat deze beslissen of hij rechtsmiddelen indient.

2. Bescherming die de Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt.

En dan hebben we natuurlijk nog artikel 22 van de AVG. Deze bepaling ziet er op het oog zeer ingrijpend uit; in de relatie burger – overheid betekent dit dat een betrokkene niet mag worden onderworpen aan een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid van de Awb tenzij dit is toegestaan bij Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling. Zoals we hiervoor zagen wordt er binnen de Nederlandse overheid nogal veel gewerkt met geautomatiseerde besluiten. Dit is dan waarschijnlijk ook de reden dat in artikel 38 van het voorstel Uitvoeringswet AVG waarvan de consultatie is afgerond, wordt voorgesteld dat artikel 22 AVG niet geldt als geautomatiseerde besluitvorming als hier bedoeld noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht of noodzakelijk is ter uitvoering van een taak van algemeen belang.

Wel moet de verwerkingsverantwoordelijke dan passende maatregelen treffen tot bescherming van het gerechtvaardigd belang van de betrokken en moet het bestuursorgaan dat het besluit neemt de logica meedelen die ten grondslag ligt aan de geautomatiseerde verwerking van de hem betreffende gegevens.

Conclusie

De waarborgen voor burgers bij geautomatiseerde overheidsbesluiten komen dus uit twee kokers. Beide respecteren de nieuwe realiteit, namelijk dat besluiten door computers worden genomen.  Of dit nu vanuit de bescherming van persoonsgegevens wordt bekeken of vanuit het bestuursrecht, er horen waarborgen bij deze uitvoering die kunnen worden afgedwongen, hetzij via de bestuursrechter, hetzij via de toezichthouder AP.

Dit betekent hoe dan ook dat er werk aan de winkel is voor bestuursorganen. Instructies aan de computer die geschreven zijn door zeer gespecialiseerde programmeurs moeten worden vertaald in toegankelijke uitleg die het mogelijk maakt het programma te controleren. Voor burgers betekent dit in ieder geval extra bescherming.

lit.

Tom Barkhuysen en Niels Jak, Afdeling bestuursrechtspraak formuleert toetsingskader voor geautomatiseerde besluitvormingsprocessen, AERIUS, blog.

Jon Bing, ‘Code, Acces and Control’ in ‘Human Rights in the Digital Age’ M. Klang & A. Murray (eds), Cavendish Publishing Ltd 2005.

M.M. Groothuis, Beschikken en digitaliseren. Over normering van de elektronische overheid (diss. Leiden), (Meijers-reeks) Sdu 2004.

Dag Wiese Schartum, Law and algorithms in the public domain, in Etikk i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics (2016), 10 (1),  15–26. http://dx.doi.org/10.5324/eip.v10i1.1973

S. Zouridis, Digitale disciplinering. Over ICT, organisatie, wetgeving en het automatiseren van beschikkingen (diss. Tilburg), Delft: Eburon 2000.